Iskolánkról

corki-magyar-iskola-hagyomanyok

Iskolánk története

A Corki Magyar Kulturális Klub keretén belül működő Corki Magyar Iskola és Óvoda 2010. szeptember 12-én kezdte meg működését. Induláskor 13 diákkal kezdtük meg a tanítást Cork belvárosában, a Nasc (Irish Immigrant Support Centre) épületében.

Az egyre növekvő létszám miatt ma már egy gimnáziumi épület 3. emeleti tantermeiben folyik az oktatás, és az ugyancsak ezen a területen található Montessori óvodai épületben foglalkozunk a kisebbekkel.

A tanítás vasárnaponként 10.00-13.00 óráig tart, 26 alkalommal, szeptembertől május végéig a 3-16 éves korosztály számára.

Az óvoda

corki_magyar_ovoda

Foglalkozásaink tervezettek, lépcsőzetesen kapcsolódnak egymáshoz. Fokozatosan nehezednek, figyelembe véve a gyermekek igényeit, terhelhetőségét.

További célunk az, hogy minél több magyar mesét, verset, éneket, dalos játékot ismerjenek meg a gyermekek, és néhányat rögzítsünk is eszköztárukban.

Óvodánk és nevelőtestületünk lehetővé teszi, hogy korlátozott számban ugyan, de sajátos nevelési igényű gyermekek is csatlakozhassanak hozzánk. Az ő fejlesztő terápiájukat igyekszünk magyarul is kiegészíteni.

Csoportunkban az iskolaelőkészítő programon célunk, hogy a gyermekek úgy lépjenek ki tőlünk, hogy a tanuláshoz, annak sikerességéhez minden képességük meglegyen, illetve az, hogy már eleve nagy sikerélménnyel induljanak. Ezen módszerekkel próbáljuk elősegíteni, előkészíteni a jövőbeli jobb és könnyebb tanulást.

NAPIREND:

10:00-10:15 érkezés 10:15-11:00 kötetlen játék 11:00-11:15 mosdóhasználat 11:15-11:35 tízórai 11:35-11:45 kézmosás, tervezett foglalkozáshoz előkészülés 11:45-12:10 foglalkozás 12:10-12:35 a foglalkozáshoz kapcsolódó mese, vers, mondóka, dal, dalos játék tanítása 12:35-12:50 játék az asztalnál 12:50-13:00 csoportformáló elköszönés, szülők várása, illetve néptáncra való előkészülés. A foglalkozás alatt a nagyobbaknak iskolaelőkészítő foglalkozást tartunk.

Munkánk során felhasznált szakkönyveink, munkafüzeteink: Forrai Katalin: Ének az óvodában, Zilahi Józsefnè: Mese-vers az óvodában, Karlócai Mariann: Komám asszony hol az olló?, Kertész Erzsébet- Marton Lászlóné: Itt a tavasz (irodalmi szöveggyűjtemèny), Itt a nyár Itt az ősz Itt a tél, Bagdi Bella, Prof. Dr. Bagdy Emőke, Tabajdi Éva: Boldogságóra, Arany Ildikó-File Edit-Rosta Katalin: Színezd ki és rajzolj te is!

Az óvodai csoportban 3-5 éves korú gyermekekkel foglalkozunk, ahol mesehallgatás, népdaltanulás, körjátékok és anyanyelvi játékok, hagyomanyápoló foglalkozások színesítik a foglalkozásokat.

Célunk a gyerekek ismereteinek bővítése, a készségek képességgé való fejlesztése, speciálisan a magyarság, a magyar nyelv, magyar szokások, magyar hagyományok figyelembevételével, ápolásával.

Az iskola

corki_magyar_iskola_also_tagozat

Alsó tagozat

Az alsó tagozatos diákok a folyamatos, kötött betűírással és a magyar nyelvi hangsúlyos olvasással ismerkednek.

Az iskolai csoportok számára havonta egyszer néptánc foglalkozást tartunk, amelynek keretében a magyar hagyományokkal és népdalokkal ismerkednek meg a diákok.

I.osztály

Az első osztályban fő célunk az íráselmek, irányok, testrészek, dátum begyakorlása. Ezután áttérünk a magyar ábécé írott kisbetűinek írására és  olvasására.  A teljes magyar ábécé kis- és nagybetűit a gyerekek a második osztály végére sajátítják el hiánytalanul, azonban már első osztály végén képesek egyszerű szavakat írni és olvasni a tanult betűkből.

A tanítás során nemcsak a tudásanyag, hanem a közösségépítés és a magyar hagyományok átadása is célunk.

Az órák során egyszerű tornagyakorlatokat végzünk, mondókázunk, kiszámolók és énekek segítségével tanulunk, magyar népi játékokat, szóláncot, számolós játékokat játszunk. Eszközeink tárháza igen széles skálán mozog pl.: gyurma, twister, spot it kártyák, montessori kirakók és intelligenciafejlesztő és más szókincsfejlesztő játékok társasjátékok.

Tankönyveink Nagy Júlia tankönyvcsaládja: Írás gyakorlólapok 1. osztályosoknak, Írás munkafüzet 1. osztályosoknak, Előírt írásfüzet, továbbá Műszaki Könyvkiadó Kft. kiadásában Ábécés olvasókönyv 1. Első kötet, Eszterházy Károly Egyetem kiadásában Olvasás munkafüzet 1. kötet.

II.osztály

Iskolánkban az első osztályt két éves egységként kezeljük. Célunk  a szép beszéd, a folyamatos, hangsúlyozó olvasás, az írás eszköz szintű használata, és az ehhez szükséges alapvető képességek és  készségek kifejlesztése.

A beszédkészség fejlesztése területén nagy hangsúlyt fektetünk a szóbeli kifejezőkészségre (pl.: mondatalkotással, saját élmények, kitalált történetek  megfogalmazásával, instrukciók adásával, helyek és pozíciók megadásával a szókincsbővítésre.) Mindezek érdekében mondókákat, népi  játékokat, gyermekdalokat sajátítunk el.

Az olvasás és írás tanítása egy előkészítő időszakkal kezdődik, melynek során felismerjük az adott hangot, az azt jelölő betűt, hangokra bontunk, szótagolunk. Ezt követi a betűk ismertetése, vázolása a levegőben, gyurmával és babbal, a betűk felismerése a szövegben. A hasonló hangok és betűk megkülönböztetésére különböző kártyajátékokat játszunk (lottójáték, dominójáték, szólánc, asszociációs kártyák). Mindezekkel párhuzamosan hangsúlyt fektetünk a szövegértési képességek fejlesztésére is. Először szó- és szókapcsolati szinten mozgunk, majd a mondat és szöveg szintjén.

Az írást írott (kurzív) betűkkel tanuljuk, alkalmazkodva a magyar általános iskolához. A betűk írását követően másolunk, tollbamondást írunk, és kezdve a képek nevének leírásával, az emlékezet utáni írással is foglalkozunk.

A tananyag során fokozatosan bevezetünk néhány alapvető helyesírási szabályt, és azok  alkalmazását (mondathatárok jelölése, tulajdonnevek írása, az egyszerű szavak elválasztásának szabályai).

Hosszú távú célunk az anyanyelven történő olvasás megszerettetése, és a magyar nyelven való írásbeli kifejezőkészség kialakítása és megerősítése.

A tanulás során nagyban támaszkodunk Mentovics Éva: Bohókás ABC és Varga Katalin: Gőgös Gúnár Gedeon című könyveire.

III-IV.osztály

Ezen az összevont csoportokból álló „évfolyamon” a fő cél a tudás további bővítése, változatos és differenciált munkaformákkal való készség- és képességfejlesztés, a magyar identitás kialakításának mélyítése, az anyaországhoz fűződő kapcsolat erősítése, valamint az egyéni fejlesztés az igényeknek megfelelően.

A 3.-5. osztályosok idén a tavalyi évet folytatandó a szófaji rendszerrel ismerkednek tovább. Az ismeretek bővítése kiterjed a főnevek, igék, melléknevek, számnevek, határozószók, igenevek és névmások jellemzőire. Mindezt a mondatfajtákkal alapozzuk meg, valamint folyamatosan helyesírási gyakorlatokkal mélyítjük. A tanév során a hagyományismeret és a drámapedagógia, valamint a történelmi emlékezet is hangsúlyos lesz: a nyelvtani ismereteket holisztikus szemléletben, differenciáltan tanuljuk.

A magyar ünnepek, népszokások az adott hónaphoz kapcsolódva jelentik a témakört, amiben aztán a gyakorlatiasabb feladatok helyet kapnak. A drámapedagógia egyrészt az empátiafejlesztés és a készségfejlesztés céljával illeszkedik a tanórákba, másrészt a különböző műsorokhoz kapcsolódó előadásokra készülünk, pl.: Mikulás, karácsonyi ünnepség.

Kiemelt cél még az irodalom megszerettetése, az értő olvasás fejlesztése, szókincsfejlesztés, szövegértési gyakorlatok alkalmazása. A különböző szinteken differenciált oktatás zajlik, mindig az adott gyermek szintjéhez mérten. Mindez arra is rámutat, hogy egy olyan értékközpontú nevelési folyamat zajlik, melyben a hagyomány mint érték közvetítése mellett az adott gyermek mint érték is helyet kap a másik ember értékességének megélésével egyidőben.

V.osztály

Iskolánkban az első osztályt két éves egységként kezeljük. Célunk  a szép beszéd, a folyamatos, hangsúlyozó olvasás, az írás eszköz szintű használata, és az ehhez szükséges alapvető képességek és  készségek kifejlesztése.

A beszédkészség fejlesztése területén nagy hangsúlyt fektetünk a szóbeli kifejezőkészségre (pl.: mondatalkotással, saját élmények, kitalált történetek  megfogalmazásával, instrukciók adásával, helyek és pozíciók megadásával a szókincsbővítésre.) Mindezek érdekében mondókákat, népi  játékokat, gyermekdalokat sajátítunk el.

Az olvasás és írás tanítása egy előkészítő időszakkal kezdődik, melynek során felismerjük az adott hangot, az azt jelölő betűt, hangokra bontunk, szótagolunk. Ezt követi a betűk ismertetése, vázolása a levegőben, gyurmával és babbal, a betűk felismerése a szövegben. A hasonló hangok és betűk megkülönböztetésére különböző kártyajátékokat játszunk (lottójáték, dominójáték, szólánc, asszociációs kártyák). Mindezekkel párhuzamosan hangsúlyt fektetünk a szövegértési képességek fejlesztésére is. Először szó- és szókapcsolati szinten mozgunk, majd a mondat és szöveg szintjén.

Az írást írott (kurzív) betűkkel tanuljuk, alkalmazkodva a magyar általános iskolához. A betűk írását követően másolunk, tollbamondást írunk, és kezdve a képek nevének leírásával, az emlékezet utáni írással is foglalkozunk.

A tananyag során fokozatosan bevezetünk néhány alapvető helyesírási szabályt, és azok  alkalmazását (mondathatárok jelölése, tulajdonnevek írása, az egyszerű szavak elválasztásának szabályai).

Hosszú távú célunk az anyanyelven történő olvasás megszerettetése, és a magyar nyelven való írásbeli kifejezőkészség kialakítása és megerősítése.

A tanulás során nagyban támaszkodunk Mentovics Éva: Bohókás ABC és Varga Katalin: Gőgös Gúnár Gedeon című könyveire.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed